Maksepuhkus kuni 1 6 kuud Sinu laenu intress jääb samaks!

Smsmoney.ee laenude üldtingimused ja muu info

 • Laenulepingu tingimused
 • Krediidikonto lepingu tingimused
 • Hinnakiri
 • Lepingueelne täiendav teave (tarbimislaenud)
 • Lepingueelne täiendav teave (krediidikonto)
 • Lepingueelne täiendav teave (hüpoteeklaen, käendus või muu tagatisega laenuleping)
 • Lepingueelne täiendav teave (maksekaart)
 • Maksekaardi Tingimused
 • Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted
 • Isikuandmete volitatud töötlejad
 • Krediitkaardi “raha tagasi” (Cashback) tingimused
 • Kampaania "Esimene laen“ tingimused
 • Kampaania „Esimene arve 3 kuu pärast“ tingimused
 • Kampaania „Intressivaba periood kuni 45 päeva“ tingimused
 • Alates 09.03.2016 omab Krediidiandjana tegutsemiseks nõutavat tegevusluba.

  Kaebuste esitamise kord

  Üldosa

  Käesoleva kliendi kaebuste menetlemise korra (edaspidi Kord) eesmärgiks on informeerida kliente sellest, millises vormis ja milliseid suhtluskanaleid kasutades tuleb kaebus esitada Krediidiandja (Placet Group OÜ) tegevuse või tegevusetuse peale. Milliseid andmeid tuleb kaebusesse lisada, milline on kaebuse vastamise tähtaeg ning millises vormis ja millise suhtluskanali kaudu vastus antakse.

  Ühtlasi on Korras teave järelevalve asutuste, kohtueelse menetleja ja kohtu kohta, kuhu klient võib esitada kaebuse Krediidiandja tegevuse peale.

  Täpsustavate küsimuste korral käesoleva Korra ning kaebuse vormistamise/esitamise kohta, palume pöörduda Krediidiandja klienditoe poole tel. 6630110, e-post klienditugi@placetgroup.ee, või esindusse aadressil: Fr. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn 10120.

  1. Kaebuse esitamine

  1.1. Kliendil on õigus esitada kaebus tema poolt valitud vormis (nt suuline, kirjalik sh elektrooniline või taasesitamist võimaldav) ja suhtluskanali kaudu. Krediidiandja kontaktandmed on järgmised:
  Telefon: 6630110
  E-post: klienditugi@placetgroup.ee
  Posti aadress: Fr. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn 10120

  1.2. Kaebuses tuleb viidata asjaoludele ja dokumendile, mille alusel kaebus esitatakse.

  1.3. Kui suuliselt esitatud kaebus vajab täiendavat asjaolude kontrolli, on Krediidiandjal õigus paluda kliendil kaebus esitada kirjalikult. Kui klient viitab kaebuses dokumendile, mis ei ole krediidiandjale vabalt kättesaadav, tuleb kliendil see dokument kaebusele lisada.

  2. Kaebuse esitamisel on vajalik välja tuua:

  2.1. Kaebuse esitaja isiku- ja kontaktandmed: ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ja -koha, juriidilise isiku registrikood, elukoha/asukoha aadressi, telefoninumbri ning e-posti aadressi;

  2.2. Kaebuse esitamise kuupäeva;

  2.3. Kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud, sh viide lepingule, mille alusel kaebus esitatakse;

  2.4. Kaebuse põhjendused;

  2.5. Krediidiandjale esitatav nõue või taotlus ning põhjendused;

  3. Kaebuse menetlemine

  3.1. Kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning selle põhjustest või kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse menetlusse võtmisest ning selle menetlemise tähtaegadest teavitatakse klienti kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  3.2. Kaebuses toodud asjaolud selgitab Krediidiandja välja põhjalikkusega, mis võimaldab jõuda tõstatatud probleemi olemuseni ja selle lahendamiseni.

  3.3. Kui kliendi kaebus ei vasta käesolevas Korras toodud nõuetele või kui kaebuse õigeks lahendamiseks on vaja tutvuda täiendavate andmete või dokumentidega, on Krediidiandjal õigus nõuda puuduolevate või täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

  4. Kaebusele vastamine

  4.1. Kliendi suulise kaebusega seonduva selgitab välja ja lahendab selle vastu võtnud Krediidiandja töötaja võimalusel koheselt.

  4.2. Pikemat menetlemist vajava kaebuse puhul vastab Krediidiandja kliendile samas suhtluskanalis, mille kaudu kaebus esitati, va juhul kui klient on avaldanud soovi saada vastus muu suhtluskanali kaudu.

  4.3. Krediidiandja lahendab kaebused esimesel võimalusel, kuid tarbija korral mitte kauem kui 15 kalendripäeva jooksul ja juriidilise isiku puhul mitte kauem kui 30 päeva jooksul arvates kaebuse saabumisest Krediidiandjale.

  4.4. Kui kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, esitab Krediidiandja oma kirjalikus vastuses selle põhjendused.

  4.5. Kui kaebuses esitatud väited on põhjendatud, taastab Krediidiandja viivitamatult kliendi rikutud õigused või pakub kliendile muu lahenduse.

  5. Järelevalveasutused, kohus

  5.1. Kui kaebuse menetlemise lõpptulemusena jääb Krediidiandja kliendiga eriarvamusele või kliendiga ei jõuta kompromissini, on kliendil õigus pöörduda täiendava sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks alltoodud järelevalveasutuste, kohtueelsete institutsioonide poole. Samuti on kliendil õigus esitada nõue kohtusse.

  5.1.1. Finantsinspektsioon: aadress Sakala 4, Tallinn 15030, telefon 668 0500, fax 6680 501, e-post info@fi.ee. Koduleht: www.fi.ee. Kaebuste esitamine www.fi.ee/index.php?id=11905.

  5.1.2. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet: aadress Endla 10A, 10122 Tallinn, telefon +372 6672000, e-post info@ttja.ee (kui kaebuse esitaja on tarbija, võib ta oma rikutud õiguste või kahjustatud huvide kaitseks esitada kaebuse mainitud institutsioonide asemel Tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu; https://komisjon.ee/et). Koduleht: https://ttja.ee/.

  5.1.3. Andmekaitse inspektsioon: aadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon 6274135, fax 6274137, e-post info@aki.ee. Koduleht: www.aki.ee.

  5.1.4. Kohus: lisainfo: www.kohus.ee.

Vestlus - konsultant
Tere!
Kuidas saame Teid aidata?