Maksepuhkus kuni 1 6 kuud Sinu laenu intress jääb samaks!

Smsmoney.ee laenude üldtingimused ja muu info

 • Laenulepingu tingimused
 • Krediidikonto lepingu tingimused
 • Hinnakiri
 • Lepingueelne täiendav teave (tarbimislaenud ja krediidikonto)
 • Lepingueelne täiendav teave (maksekaart)
 • Maksekaardi Tingimused
 • Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Placet Group OÜ-s


  Mõisted


  Klient (andmesubjekt) on isik, kes on avaldanud soovi Placet Group OÜ teenuse kasutamiseks (nt esitanud taotluse lepingu sõlmimiseks) või kes kasutab või on kasutanud Placet Group OÜ teenust või kes on muul viisil seotud Placet Group OÜ osutatava teenusega (nt käendaja või tagatisvara omanik laenulepingus).
  Kliendiandmed on kõik andmed, mis on Placet Group OÜ-le kliendi või tema esindaja kohta teada.
  Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (nt kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, juurdepääsu võimaldamine, kasutamine, päringute tegemine, edastamine ja kustutamine).
  Volitatud töötleja on isik, kes Placet Group OÜ ülesandel töötleb kliendi andmeid.
  Vastutav töötleja on Placet Group OÜ.


  Üldsätted

  1. Käesolevad Placet Group OÜ „Kliendiandmete töötlemise põhimõtted“ (edaspidi „Põhimõtted“) määravad kindlaks tingimused ning korra, kuidas Placet Group OÜ töötleb kliendiandmeid. „Põhimõtted“ kehtivad kõikide Placet Group OÜ klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne „Põhimõttete“ jõustumist tekkinud kliendisuhetele.

  2. Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid kliendiandmete töötlemise nõudeid.

  3. „Põhimõtetes“ reguleerimata küsimustes juhindub Placet Group OÜ andmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu asjaomastest õigusaktidest, eelkõige isikuandmete kaitse seadusest, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, krediidiandjate ja -vahendajate seadusesest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ning järelevalveasutuste juhistest.

  4. Placet Group OÜ tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse, rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Placet Group OÜ nõuab sama ka volitatud töötlejalt.

  5. Placet Group OÜ kogub kliendiandmeid järgmistel viisidel:

  5.1. andmed annab klient ise teenuse taotlemisel või kasutamisel;

  5.2. Placet Group OÜ teostab päringud avalikesse registritesse;

  5.3. andmed tekivad teenuse kasutamisel.

  6. Placet Group OÜ kogub ning töötleb kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Volitatud töötlejad töötlevad kliendiandmeid üksnes Placet Group OÜ juhiste kohaselt. Placet Group OÜ töötajad töötlevad kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.

  7. Placet Group OÜ andmekaitseametniku kontaktandmed: dpo@placetgroup.com.


  Kliendiandmete koosseis ja töötlemise eesmärgid

  8. Õigusaktidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks või teatud juhtudel ka Placet Group OÜ õigustatud huvide kaitseks, töötleb Placet Group OÜ järgmistes alapunktides toodud kliendiandmeid peamiselt alljärgnevatel eesmärkidel:

  8.1. isiklikke andmeid (nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed jne) isikusamasuse tuvastamiseks;

  8.2. kontaktandmeid (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne) kliendile lepinguga seotud teabe edastamiseks, kliendisuhtluseks ja otseturustuseks;

  8.3. kliendi finantsandmeid (sissetulek, vara, kohustused, varasem maksekäitumine, võlgnevused, info kliendiga sõlmitud lepingute täitmise kohta jne) selleks, et teha kindlaks kliendi maksevõime, uurida tema tarbimisharjumusi, hinnata kliendile pakutava toote asjakohasust või sobivust ja pakkuda talle sobivaid finantsteenuseid;

  8.4. andmeid kliendi tegevusala ja vara päritolu kohta (andmed tööandja, äritegevuse kohta, riikliku taustaga isikuks olemise kohta, tehingu tegeliku kasusaaja kohta jne) selleks, et tõkestada terrorismi rahastamist ja rahapesu ning täita kliendi suhtes kehtestatud finantssanktsioonid.

  9. Eelnevas punktis on nimetatud iga andmekategooria töötlemise peamine eesmärk. Lisaks töötleb Placet Group OÜ eeltoodud kliendiandmeid selleks, et:

  9.1. hinnata pärast kliendi taotluse läbivaatamist, kas teenuse osutamine ja lepingu sõlmimine on võimalik;

  9.2. hallata ja täita sõlmitud lepingut. Selleks võib Placet Group OÜ kontrollida lepingu alusel tehtud tehinguid ja toiminguid, uuendada kliendilt kogutud andmeid, nõuda sisse võlga jne;

  9.3. hinnata kliendile osutatud teenuste kvaliteeti, sh kuulata kõnesalvestisi ja teha kliendiküsitlusi;

  9.4. analüüsida ja prognoosida kliendi tarbimisharjumusi ja maksekäitumist, et pakkuda talle sobivaimat teenust ja teha eripakkumisi;

  9.5. korraldada kliendigruppide, toote ja teenuse turuosade ning muude finantsnäitajate statistilisi uuringuid ning analüüse;

  9.6. pakkuda kontserni kuuluva juriidilise isiku teenuseid ja tooteid, korraldada turunduskampaaniaid, sealhulgas loteriisid ja loosimisi, ning pakkuda ka muu partneri teenuseid;

  9.7. juhtida ja maandada riske ning koostada aruandeid;

  9.8. täita seadusega kehtestatud kohustusi, sh rakendada meetmeid terrorismi rahastamise ja rahapesu tõkestamiseks, vastata riigiasutuse järelepärimisele jne;

  9.9. kaitsta enda õigusi, sh edastada andmeid õigusnõustajale ja vaidlusi lahendavale asutusele.

  10. Pärast lepingu lõppemist jätkab Placet Group OÜ kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. Placet Group OÜ säilitab kliendiandmeid üldjuhul kuni 10 aastat pärast kliendisuhte lõppemist, st kui on lõppenud kõik kliendiga sõlmitud lepingud, kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada kliendiandmeid muu tähtaja jooksul.


  Profiilianalüüs ja kliendiandmete automatiseeritud töötlus

  11. Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Placet Group OÜ võib teatud juhtudel (nt kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks, riskide hindamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise hoolsusmeetmete täitmisel, teenuste kasutajakogemuse parandamiseks, personaalsete pakkumiste tegemiseks) kasutama otsuste tegemiseks profiilianalüüsi, mis põhineb Placet Group OÜ õigustatud huvil või juriidilise kohustuse täitmisel või lepingu täitmisel või vajaduse korral kliendi nõusolekul.

  12. Sellise töötlemise tarbeks ei kogu Placet Group OÜ eraldi kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab Placet Group OÜ kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest.


  Kliendiandmete edastamine kolmandatele isikutele

  13. Placet Group OÜ edastab kliendiandmeid (välja arvatud eriliigilisi kliendiandmeid) kliendi nõusolekuta isikutele, kellele ta võib või peab õigusaktide alusel infot andma, eelkõige:

  13.1. kohtule, kohtueelse uurimise asutusele, prokuratuurile, järelevalve asutusele, maksuhaldurile, kohtutäiturile, notaritele ja muudele seadustes nimetatud isikutele neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks;

  13.2. kontserni kuuluvale juriidilisele isikule (andmeid kliendi krediidivõimelisuse ja maksekäitumise ajaloo kohta), et rakendada vastutustundliku laenamise põhimõtet, tõkestada terrorismi rahastamist ja rahapesu ning selgitada välja tehingus kasutatava vara päritolu;

  13.3. AS-ile Creditinfo Eesti või muule maksehäireregistri pidajale, kui kliendil on täitmata rahaline kohustus, eesmärgiga anda registri kasutajatele (nt pankadele ja teistele krediidiandjatele) informatsiooni kliendi varasema maksekäitumise kohta. (Nt AS Creditinfo Eesti maksehäireregistris töödeldavate kliendi andmetega ning andmete avaldamise ja töötlemise tingimuste, edastamise aluste ja ulatusega saab klient tutvuda veebilehel creditinfo.ee);

  13.4. kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud volitatud töötlejale (nt krediidiasutused, tõlke-, trüki-, side- ja postiteenuse osutaja jne);

  13.5. riikliku andmekogu (nt äriregister, rahvastikuregister, pensioniregister) pidajale, kui on vaja kontrollida Placet Group OÜ-le esitatud kliendiandmete ja dokumentide õigsust ning tagada nende ajakohasus;

  13.6. Placet Group OÜ-le teenuseid osutavale isikule (nt audiitor, IT-, arhiivi-, õigusabiteenuse pakkuja, kliendiküsitluse korraldaja jne);

  13.7. krediidiandjatele, inkassoteenuse pakkujatele ja muudele kolmandatele isikutele, kellega Placet Group OÜ peab läbirääkimisi lepingu üleandmiseks, lepingust tulenevate nõuete loovutamiseks või pantimiseks.

  14. Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires.


  Kliendiandmete töötlemise muud juhud

  15. Placet Group OÜ töötleb kliendiandmeid kliendi nõusolekul turunduslikul eesmärgil, et:

  15.1. läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida kliendile kõiki kontserni osutatavaid teenuseid. Pakkumised võivad põhineda ka Placet Group OÜ poolt tehtud profiilianalüüsil (vt punkti 11). Kliendil on õigus nõuda otsuse läbivaatamist, kui ta ei nõustu pakkumisega või selle aluseks võetud andmetega;

  15.2. et pakkuda ja reklaamida muu lepingupartneri tooteid või teenuseid.

  16. Kliendil on igal ajal õigus punktis 15. nimetatud nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest Placet Group OÜ-d. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Kliendil ei ole õigust keelata ning nõusoleku tagasivõtmine ei välista kliendiandmete edasist töötlemist Placet Group OÜ poolt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või Placet Group OÜ muu õigustatud huvi korral.


  Kliendi õigused andmete töötlemisel

  17. Klient võib Placet Group OÜ-lt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Vastava taotlusega peab klient pöörduma (vajadusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) Placet Group OÜ poole.

  18. Placet Group OÜ vastab esitatud taotlusele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades taotluse saamise päevast. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib Placet Group OÜ vastamise tähtaega pikendada.

  19. Klient võib nõuda Placet Group OÜ-lt oma andmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.

  20. Klient võib piirata oma andmete töötlemist Placet Group OÜ poolt isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18 toodud juhtudel.

  21. Klient võib nõuda Placet Group OÜ-lt õigusaktis sätestatud juhtudel isikuandmete kasutamise lõpetamist, v.a juhul, kui isikuandmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.

  22. Klient võib nõuda teda puudutavate isikuandmete, mida ta on Placet Group OÜ-le ise andnud, ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kui need andmed on antud elektroonilisel kujul.

  23. Kliendil on õigus esitada vastuväide konkreetsest olukorrast lähtudes teda puudutavate isikuandmete töötlemisel automatiseeritud töötlusel põhineva automaatse üksikotsuse kohta, samuti kui isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil. Kliendi poolt vastuväite esitamisel ja automatiseeritud otsusega mittenõustumise korral, Placet Group OÜ kliendiga otsuse aluseks olevat laenulepingut ei sõlmi.

  24. Kui klient leiab, et kliendiandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Placet Group OÜ või kliendiandmete volitatud töötleja poole, samuti Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

  Käesolev kliendiandmete töötlemise „Põhimõtete“ versioon jõustub kõikide klientide suhtes 25.05.2018.a. Placet Group OÜ-l on õigus muuta käesolevaid kliendiandmete töötlemise „Põhimõtteid“ ühepoolselt.

 • Isikuandmete volitatud töötlejad
 • Alates 09.03.2016 omab Krediidiandjana tegutsemiseks nõutavat tegevusluba.

  Kaebuste esitamise kord

  Üldosa

  Käesoleva kliendi kaebuste menetlemise korra (edaspidi Kord) eesmärgiks on informeerida kliente sellest, millises vormis ja milliseid suhtluskanaleid kasutades tuleb kaebus esitada Krediidiandja (Placet Group OÜ) tegevuse või tegevusetuse peale. Milliseid andmeid tuleb kaebusesse lisada, milline on kaebuse vastamise tähtaeg ning millises vormis ja millise suhtluskanali kaudu vastus antakse.

  Ühtlasi on Korras teave järelevalve asutuste, kohtueelse menetleja ja kohtu kohta, kuhu klient võib esitada kaebuse Krediidiandja tegevuse peale.

  Täpsustavate küsimuste korral käesoleva Korra ning kaebuse vormistamise/esitamise kohta, palume pöörduda Krediidiandja klienditoe poole tel. 6630110, e-post klienditugi@placetgroup.ee, või esindusse aadressil: Fr. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn 10120.

  1. Kaebuse esitamine

  1.1. Kliendil on õigus esitada kaebus tema poolt valitud vormis (nt suuline, kirjalik sh elektrooniline või taasesitamist võimaldav) ja suhtluskanali kaudu. Krediidiandja kontaktandmed on järgmised:
  Telefon: 6630110
  E-post: klienditugi@placetgroup.ee
  Posti aadress: Fr. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn 10120

  1.2. Kaebuses tuleb viidata asjaoludele ja dokumendile, mille alusel kaebus esitatakse.

  1.3. Kui suuliselt esitatud kaebus vajab täiendavat asjaolude kontrolli, on Krediidiandjal õigus paluda kliendil kaebus esitada kirjalikult. Kui klient viitab kaebuses dokumendile, mis ei ole krediidiandjale vabalt kättesaadav, tuleb kliendil see dokument kaebusele lisada.

  2. Kaebuse esitamisel on vajalik välja tuua:

  2.1. Kaebuse esitaja isiku- ja kontaktandmed: ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ja -koha, juriidilise isiku registrikood, elukoha/asukoha aadressi, telefoninumbri ning e-posti aadressi;

  2.2. Kaebuse esitamise kuupäeva;

  2.3. Kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud, sh viide lepingule, mille alusel kaebus esitatakse;

  2.4. Kaebuse põhjendused;

  2.5. Krediidiandjale esitatav nõue või taotlus ning põhjendused;

  3. Kaebuse menetlemine

  3.1. Kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning selle põhjustest või kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse menetlusse võtmisest ning selle menetlemise tähtaegadest teavitatakse klienti kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  3.2. Kaebuses toodud asjaolud selgitab Krediidiandja välja põhjalikkusega, mis võimaldab jõuda tõstatatud probleemi olemuseni ja selle lahendamiseni.

  3.3. Kui kliendi kaebus ei vasta käesolevas Korras toodud nõuetele või kui kaebuse õigeks lahendamiseks on vaja tutvuda täiendavate andmete või dokumentidega, on Krediidiandjal õigus nõuda puuduolevate või täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

  4. Kaebusele vastamine

  4.1. Kliendi suulise kaebusega seonduva selgitab välja ja lahendab selle vastu võtnud Krediidiandja töötaja võimalusel koheselt.

  4.2. Pikemat menetlemist vajava kaebuse puhul vastab Krediidiandja kliendile samas suhtluskanalis, mille kaudu kaebus esitati, va juhul kui klient on avaldanud soovi saada vastus muu suhtluskanali kaudu.

  4.3. Krediidiandja lahendab kaebused esimesel võimalusel, kuid tarbija korral mitte kauem kui 15 kalendripäeva jooksul ja juriidilise isiku puhul mitte kauem kui 30 päeva jooksul arvates kaebuse saabumisest Krediidiandjale.

  4.4. Kui kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, esitab Krediidiandja oma kirjalikus vastuses selle põhjendused.

  4.5. Kui kaebuses esitatud väited on põhjendatud, taastab Krediidiandja viivitamatult kliendi rikutud õigused või pakub kliendile muu lahenduse.

  5. Järelevalveasutused, kohus

  5.1. Kui kaebuse menetlemise lõpptulemusena jääb Krediidiandja kliendiga eriarvamusele või kliendiga ei jõuta kompromissini, on kliendil õigus pöörduda täiendava sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks alltoodud järelevalveasutuste, kohtueelsete institutsioonide poole. Samuti on kliendil õigus esitada nõue kohtusse.

  5.1.1. Finantsinspektsioon: aadress Sakala 4, Tallinn 15030, telefon 668 0500, fax 6680 501, e-post info@fi.ee. Koduleht: www.fi.ee. Kaebuste esitamine www.fi.ee/index.php?id=11905.

  5.1.2. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet: aadress Endla 10A, 10122 Tallinn, telefon +372 6672000, e-post info@ttja.ee (kui kaebuse esitaja on tarbija, võib ta oma rikutud õiguste või kahjustatud huvide kaitseks esitada kaebuse mainitud institutsioonide asemel Tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu; https://komisjon.ee/et). Koduleht: https://ttja.ee/.

  5.1.3. Andmekaitse inspektsioon: aadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon 6274135, fax 6274137, e-post info@aki.ee. Koduleht: www.aki.ee.

  5.1.4. Kohus: lisainfo: www.kohus.ee.

 • Küpsiste kasutamise põhimõtted
 • Krediitkaardi “raha tagasi” (Cashback) tingimused
 • Kampaania "Esimene laen“ tingimused
 • Kampaania „Esimene arve 3 kuu pärast“ tingimused
Vestlus - konsultant
Tere!
Kuidas saame Teid aidata?